zondag 16 maart 2014

VLAGGEN EN WAPENS VAN NEDERLANDSE PROVINCIES. (FRIESLAND.)

PROVINCIE FRIESLAND.

Friesland is een van de noordelijke provincies van Nederland, grenst in het oosten aan de provincie Groningen, zuid-oosten aan de provincie Drenthe, in het zuiden aan de provincie Overijssel, zuidwestelijk aan het IJsselmeer en noord-westelijk en in het noorden aan de Waddenzee.
Bij de provincie behoren de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog.
De gehele provincie heeft een oppervlakte van 3431 km².
De hoofdstad van de provincie is Leeuwarden.
Friesland kent een eigen taal; het Fries.De schuine balken in de Friese vlag komen uit het oude Friese wapen.
De zeven rode pompebladen verwijzen naar de Friese 'zeelanden': dit zijn zelfstandige landstreken langs de kust van |Alkmaar (West-Friesland) tot aan de rivier de Wezer in Duitsland ( Ost-Friesland).
Deze landstreken gingen samen een verdedigingsverbond aan tegen de Noormannen.
In feite zijn er nooit zeven bestuurseenheden geweest, maar verwijst het getal zeven naar 'veel'.

Andere bronnen gaan uit van zeven Friese landen: West-Friesland (nu gelegen in Noord-Holland), Westergo, Oostergo, Hunzingo, Fivelingo, Esinggo en Jeverland.

De huidige Friese vlag krijgt pas laat in het einde van de 19e eeuw zijn vorm, In een besluit op 14 oktober 1897 wordt dit vastgelegd met een officiële beschrijving: In blauw drie witte rechtschuinen banen, met daarop zeven rode pompebladeren, gerangschikt twee, drie en twee.
Pas op 9 juli 1957 is de vlag met het huidige wapen door de Provinciale Staten officieel vastgesteld en ter goedkeuring aan de koningin aangeboden. In 1958 werd de vlag en het wapen goedgekeurd.Friesland kent ook nog een niet officiële vlag welke vermoedelijk haar ontstaan had in de 12e eeuw. ook hierin is het Scandinavisch kruis weer terug te vinden, wat verwijst naar de handel over zee met deze landen.                                                       ( Wapen van de provincie Friesland.)

Het wapen van de provincie Friesland heeft vanaf 1409 tot 1958 vele veranderingen ondergaan. Zo veranderde de afbeelding in het schild, de stand van de twee leeuwen en het aantal liggende blokjes op het wapenschild.
Het huidige wapen kent twee boven elkaar geplaatste gaande leeuwen in goud en zeven liggende blokjes, twee, twee en drie in goud, afgebeeld op een azuur blauw schild.
Boven het wapen is een kroon met vijf bladen. Het schild wordt aan beide zijden vastgehouden door een gouden leeuw, beide staand op een versiering van groene takken.

1 opmerking:

 1. Friese provincie-vlag...
  of eigenlijk toch de vlag van de (Friese-)Ommelanden
  in de huidige provincie Groningen


  Deze provincie-vlag vindt niet haar oorsprong in het oude 'Friese' wapen maar in het oude wapen van de Friese Ommelanden tussen Lauwers en Eems (vroeger ook Klein Vriesland genoemd)...
  het huidige Groninger Ommeland dus.
  De vlag lijkt dan ook sterk op de (veel) oudere Ommelander Vlag (in al haar varianten), slecht het aantal harten/pompeblaeden (7 i.p.v. 11) verschilt.

  1896 - een historisch misverstand
  De huidige Friese vlag berust feitelijk op een historisch misverstand uit 1896 toen de familie De Zee uit het Friese Jirsum de huidige provincievlag ontwierp op basis van een afbeelding van het Ommelander wapen, zonder te beseffen de aanduiding Frisiae bij de afbeelding niet sloeg op de huidige provincienaam maar juist op het gebied dat niet bekend staat als de Groninger Ommelanden.

  1919 - Logo van de zuivelfabriek Friese Vlag
  In 1919 werd de Zuivelfabriek Friese Vlag opgericht...
  en die had natuurlijk behoefte aan een logo met 'de Friese Vlag'.
  Maar er was helemaal geen 'officiële Friese Vlag', of althans geen officiële provincievlag die ook maar in de verste verte leek op het sindsdien bekende fabriekslogo.

  1936 - bekend van radio en TV
  Natuurlijk was in de jaren '30 van de vorige eeuw, het fabrieks-logo van Friese-Vlag niet echt bekend van Radio (en de nog niet bestaande TV), maar als gevolg van effectieve marketing won het fabriekslogo meer en meer an populariteit. Zozeer zelfs dat het zolangzamerhand de Officieuze vlag was geworden van de provincie Friesland.
  Vergeten werd dat het fimiddels overbende fabrieklogo geen weergave was van de 'historische' van het Friese-Friesland (Ooster- en Wester-go) maar feitelijk niet meer was dan een licht gewijzigde vorm van het oude Ommelander-Friese wapen en dito vlag.

  1957 - eindelijk een officiële Provincievlag voor Friesland/Fryslân
  Nadat in de jaren daarvoor een cpmmssie zit had gebogen over de oorsprong van wat men was gaan beschouwen als de Friese Vlag , werd ondanks historische bezwaren gekozen het inmiddels over de hele wereld bekende 'fabrieklogo' offiieel te verheffen tot Provincievlag.
  't Is lastig niet de indruk te krijgen dat dat besluit meer op basis economisch oppotinisme dan op basis van historische feiten is genomen.

  Situatie anno nu - 'kunstmatige verschiilen
  Om toch enig, kunstmatig maar enigszins herkenbaar, onderscheid te creëren tussen de hyuidige verschijningsvormen van de beide Friese vlaggen zijn harten/pompeblaeden op de oudere Ommelander-Friese vlag tegenwoordig meestal vervangen door duidelijker hartvormige varianten...,
  terwijl op de Friese provincievlag juist de meer oorspronkelijk lelieblad-vorm blijft gehandhaafd; Maar juist die lelieblad-vorm is al sinds de 17-eeuw kenmerkend voor veel verschijningsvormen van het Ommelander wapen (en vlag).
  Afhankelijk van de positie t.o.v. de vlaggemast is de Provincievlag en Ommelander-vlag gezien rechts-van-de-stok min of meer elkaars spiegelbeeld:
  • de banen (schuinbalken) van de Pprovincievlag lopen van links-boven naar rechts-onder
  • de banen van de huidige variant van de Ommelander vlag (uit 1852) lopen juist van links-onder naar rechts-boven.
  • dit onderscheid gelijk verloren wanneer men de ene vlag van de 'voorzide' en de ander vanaf de 'achterzijde' beziet.

  BeantwoordenVerwijderen