zondag 23 juli 2017

BLOKKADE, - SCHIP, - BREKER.

                  NIET ALLEEN

                    OP DE WEG,

             MAAR OOK OP ZEE.
BLOKKADE.

Volgens het internationaal recht, het afsluiten van alle verkeer over zee van en naar een kuststaat of haven. Onderscheid wordt gemaakt tussen oorlogs- en vredesblokkade.
De rechtsregels geldend voor de oorlogblokkade  zijn vastgelegd in de Londense Zeerechtdeclaratie van 1909.


(Blokkade voor de kust van Atjeh door Nederlandse schepen in 1873.)

Hierin is onder meer bepaald:
1. De blokkade mag alleen betrekking hebben op vijandelijk gebied of op de door de vijand bezet gebied..
2. De blokkade moet genotificeerd worden aan neutrale staten en aan autoriteiten van het te blokkeren gebied; hierbij moet het tijdstip van ingang alsmede de omvang van het te blokkeren gebied duidelijk worden vermeld.
3. De blokkade moet effectief zijn.
4. De blokkade moet zonder onderscheid worden toegepast tegen schepen van alle naties.
5. De blokkade breker blijft neembaar zolang de vervolging wordt  voortgezet. 

Aangezien gedurende de WO-II de economische oorlogsvoering zonder enige beperking plaats vond is de betekenis van het blokkaderecht sterk afgenomen. Slechts in lokale oorlogen kan de blokkade nog van belang zijn.
De vredesblokkade werd voor het eerst toegepast door Groot-Brittannië in 1807. Deze was gericht tegen alle Europese havens waar Britse schepen niet werden toegelaten en gold eveneens voor havens van landen waarmee Groot-Brittannië niet in oorlog was.
De vredesblokkade heeft zich in de 19e en 20e eeuw in de volgende gevallen voorgedaan:
1. Om een staat te dwingen zijn internationale verplichtingen na te komen.
2. Om schadevergoeding af te dwingen wegens niet-nakoming van internationale verplichtingen.
3. Om druk uit te oefenen op een staat waar de regels van humaniteit worden geschonden.
4. Om politieke doeleinden te verwezenlijken.De vredesblokkade was in de praktijk vaak een machtsinstrument van de machtige staten. 
Een voorbeeld van een bijzondere vorm van vredesblokkade is de quarantaine door de Verenigde Staten van Amerika op 23-10-1962 afgekondigd met betrekking tot het vervoer per schip van offensieve wapens naar Cuba.
Ingevolge artikel 42 van het Handvest der Verenigde Naties kan het blokkaderecht door leden van de V.N. alleen worden toegepast indien de Veiligheidsraad  daartoe een beslissing heeft genomen.


BLOKKADE- OF BLOKSCHIP.

(Het passagiersschip J.P.Coen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) op 14 mei 1940 tussen de pieren van IJmuiden.)

1. Een vaartuig, met middelen tot verdediging toegerust om in verankerde positie de toegang tot een haven of de doorgang door een waterweg af te sluiten (te blokkeren).
Het blokschip werd, waarschijnlijk onder Franse invloed, in de 19e eeuw ook wel drijvende batterij genoemd. Het type komt momenteel niet meer voor.(Kruiser Hr. Ms. 'Sumatra' op 9 juni 1944 voor de kust van Normandië.)

2. In de betekenis van Engels 'blockship' een tot zinken gebracht vaartuig waarmede een waterweg (Noordzeekanaal, Suez-kanaal) of de toegang tot een haven of rede (Scapa Flow), wordt versperd.
Bij de 'Operation Neptune' aan de kust van Normandië in WO-II gebruikte men zulke schepen voor het maken van zogenaamde Gooseberries, tijdelijke kunstmatige havens die beschutting boden aan kleine vaartuigen. Tot de verouderde onttakelde oorlogschepen die hiervoor zijn gebruikt, behoorde de Nederlandse kruiser Hr. Ms. 'Sumatra'.

BLOKKADEBREKER.

( U.S.S. 'Niagara')

Een blokkadebreker is een schip dat een blokkade doorbreekt. Dit gebeurde bijvoorbeeld herhaaldelijk tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, door het U.S.S. 'Niagara', WO-I en WO-II.
Gedurende WO-I braken enkele Duitse hulpkruisers zoal de 'Mowe' en 'Wolf' door de geallieerde blokkade en voerden op de oceanen een handelsoorlog.
Ook tijdens Wo-II gebeurde dit. men verstond onder blokkadebrekers meestal echter die koopvaardij- en hulpschepen, welke van 1941 t/m 1943 een vrij geregelde dienst onderhielden tussen West-Franse havens en die in het Verre Oosten om strategisch belangrijke goederen te halen, waaraan Duitsland behoefte had.
Enkele schepen die dit deden hebben bekendheid verworven, zoals de 'Osorno', 'Rio Grande' en 'Alsterufer';  het eerst genoemde schip wist drie reizen naar Japan te maken.

(Ondergang van de 'Alsterufer' na een bombardement.)


Op het laatst werd het voor de Duitsers echter onmogelijk hiermee voort te gaan en sedert 1944 werden uitsluitend onderzeeboten voor dit doel gebruikt.
Toch hebben de koopvaardijschepen nog een belangrijke rol gespeeld; in totaal hebben 32 Duitse en onder Duitse vlag varende schepen en vier Italiaanse schepen hieraan deelgenomen, waarvan er 19 (16 droge ladingschepen en 3 tankers) verloren gingen.
Ruim 52% van de uit Oost-Azië afgezonden lading is toch nog in Duitse havens aangekomen.
De functie van de blokkadebreker werd ook vaak gecombineerd met die van een bevoorradingsschip of hulpkruiser voor de Duitse marine.


(Hulpkruiser 'Mowe' uit WO-I.)

Andere blokkadebrekers waren de vijf snelle vrachtscheepjes die van herfst 1943 tot het eind van de oorlog de dienst onderhielden tussen de Zweedse westkust en Engeland en zodoende de Duitse blokkade braken. Slechts één van hen werd tijdens de oorlog door de Duitsers buitgemaakt.
zaterdag 22 juli 2017

VAARTUIGEN BEGINNEND MET LETTER 'B'. (DEEL 6 SLOT)

ZE ZIJN ER IN 

VERSCHILLENDE SOORTEN 

EN MATEN OP HET WATER. (6 SLOT)BRIGANTIJN.

(Brigantijn; handelsschip van de Middellandse Zee.)

Een brigantijn is een benaming die aan verschillende scheepstypen wordt gegeven. Ze wordt ook wel schoenerbrik genoemd en is een zeilschip met twee masten
De naam is afkomstig van een Italiaans kaperschip, de bergantin of bargantin, een kleine galei van de Middellandse Zee, maar reeds in de 13e eeuw ook in gebruik bij de Portugezen, Spanjaarden, Turken en Fransen. Deze laatsten spraken van brigantin.
In de 16e eeuw werden brigantines door de Spanjaarden gebouwd in hun Amerikaanse kolonies. het waren toen kleine vaartuigen van het sloep- of boottype, zonder dek en getuigd met een latijnzeil. In de 17e eeuw was de brigantine een van de voornaamste scheepstypen in Engeland en in de Engelse kolonies van Noord-Amerika. Zij hadden een tonnenmaat tussen 30 en 150 ton; hoogstens 200. Waarschijnlijk was het toen al een tweemastschip met vierkant getuigde fokkemast en langsscheeps getuigde grote mast. Op het einde van de 17e eeuw werd aan de grote mast een marszeil bijgezet, later ook een bramzeil. Feitelijk voerde het schip toen vierkant getuigde masten. Aan de grote mast ontbrak nochthans het vierkante grootzeil.  Het langsscheepse brikzeil werd toen grootzeil genoemd. Op de boegspriet werden twee stagzeilen en een blinde gevoerd. Tussen de twee masten konden ook nog stagzeilen worden bijgezet.

In de 18e eeuw is de brigantijn ontstaan zoals we hem nu kennen en had oorspronkelijk een ronde boeg en vallende spiegel. In geschreven teksten werd het schip aangeduid met de afkorting 'brig', waaruit de benaming brik is ontstaan, ook wanneer hiermee een brigantijn werd bedoeld.
Zodoende leest men vaak over 'een brik of brigantijn'.
Het voorschip werd gaandeweg scherper en de latere brigantijn kreeg zelfs een klippersteven en een overhangend achterschip. Het zeilplan bleef min of meer hetzelfde, maar de razeilen aan de grote mast verdwenen; het werd een schoenerbrik.
Voegde men aan de bagijnra een vierkant grootzeil toe dan kreeg men een brik, die in Frankrijk ook langard genoemd werd. In de 19e eeuw werd het bram- en marszeil van de grote mast weggelaten en de normale grote- en bramsteng vervangen door een steng uit één stuk. Boven het brikzeil werd dan een gaffeltopzeil gevoerd.

Men bleef deze schepen nog wel brigantijn noemen, maar meer nog schoenerbrik of brikschoener. De meeste zeelui spraken van een hermaphrodite brik.
Oudere brikken hadden een  zwaarder en voller gebouwde schoenerromp met soms een versierd galjoen en hakkeboord.
Later werd de Baltimore-clipper als brigantijn gebouwd, die omstreeks 1840 reeds de lijnen van een echte klipper benaderde. 
Deze schepen hadden gewoonlijk maar één dek en geen opbouw. Brigantijnen werden in Amerika ook gebruikt voor de visserij en de walvisvaart. Vroeger werden zij bewapend met 10 tot 20 stukken geschut en als verkenner gebezigd.
De brigantijn werd in het verleden veelvuldig ingezet door smokkelaars en piraten. Zij waardeerden de goede wendbaarheid en de vaareigenschappen van het schip. Zodoende werd het schip ook snel door kustwachten en marine ingezet. Tegenwoordig is het type schip meestal een zeilend passagiersschip voor dagtochten.

BRIK.

Brik. Verklaring van de cijfers:
1.  Jager of buitenkluiver.
2.  Kluiver.
3.  Voorstengestagzeil.
4.  Fok.
5.  Voorondermasrzeil.
6.  Voorbovenmarszeil.
7.  Voorbramzeil.
8.  Voorbovenbramzeil.
9.  Grootzeil.
10. Grootondermarszeil.
11. Grrotbovenmarszeil.
12. Grootbramzeil.
13. Grootbovenbramzeil.
14. Brikzeil (bezaan).


Een brik is een tweemast koopvaardij- of oorlogschip dat in de loop van de 18e eeuw ontwikkeld werd en tot in de 19e eeuw bij de meeste zeevarende landen veelvuldig in de vaart bleef.
In het laatste kwart van de 18e eeuw werden de benamingen brig (brik) en brigantijn door elkaar gebruikt. De brik is uit de brigantijn gegroeid.

( De brik Mercator  uit Nederland.)       

Bij het laatste schip werd aan de grote mast een vierkant zeil toegevoegd. De brik voerde dan twee volledig vierkant getuigde masten.   
Op de boegspriet en tussen de masten werden stagzeilen bijgezet. Achter de grote mast voerde men een brikzeil (bezaan), op de brigantijn grootzeil genaamd.
Demasten waren van het gebruikelijke soort met ondermasten, mars- en bramstengen.
Brikken waren snelle en handige schepen die een relatief kleine bemanning vergden. Zij hadden een tonnenmaat van hoogstens 350 ton.
Afmetingen: lengte 90 tot 100 voet; breedte 24 tot 30 voet; holte 12 tot 18 voet.
In de 19e eeuw werd aan de grote mast soms maar één steng gevaren met één of twee ra's. Deze schepen noemde men kruisbrik. Andere brikken voerden geen losse stengen maar paalmasten (polakkermasten) en werden dan polakkerbrik genoemd. het scheepstype snauw gelijkt sterk op de brik.

BOOT VAN BRUGGE.

De boot van Brugge was een eikenhouten, platboomde roei- en zeilboot, vermoedelijk uit de 6e en 8e eeuw, die in 1899 opgegraven werd  nabij Brugge in België. tijdens graafwerkzaamheden aan het zeekanaal Brugge-Zeebrugge.  Het vaartuig werd onder ongunstige omstandigheden uitgegraven en ten dele vernield. Verschillende niet overtuigende modelconstructies werden aan de hand van de overblijfselen (14 stuks) beproefd. De boot moet ongeveer 15 meter lang zijn geweest en met een averechtse overnaadse (dat wil zeggen inwaterend in plaats van afwaterend) beplanking zijn gebouwd.
De mast was nog aanwezig, 8,3 meter lang en voorzien van een schijfgat, waarschijnlijk voor een razeil. het stuurboordsroer, waarvan de bovenkant ontbrak, was 4,1 meter lang. De afmetingen van de liggers, de mastbank en het stuurboordsroer wettigen het vermoeden dat deze boot een zwaar, hecht gebouwd vaartuig moet zijn geweest. De resten worden bewaard in het nationaal Scheepvaartmuseum van Antwerpen.


BUCINTORO.

De bucintoro of bucentaur is een overdadig vergulde statiegalei waarop van 1311 tot 1789 de doge van Venetië elk jaar op Hemelvaartsdag uitvoer aan het hoofd van een stoet schepen, teneinde het huwelijk van Venetië met de Adriatische Zee te celebreren .
Bij deze plechtigheid wierp hij een gouden ring in zee. Een model van dit schip  wordt in Venetië bewaard. Afmetingen: lengte 30 meter; breedte 7 meter. Voortstuwing door roeiriemen.BUGEYE.

De bugeye is een Noord-Amerikaans type vissersvaartuig voor de oester visserij, dat ook als marktschip wordt gebruikt in de Cheaspeakbaai sinds het midden van de 19e tot op heden.Het stamt rechtstreeks af van de boomstamkano die daar bugeye genoemd werd zodra er een dek op aangebracht was. Bugeye worden gebouwd als een kielboot of met een middenzwaard. Het vlak van bugeye van maximaal 40 voet lengte bestaat uit 3 tot 4 boomstammen.De binnenzijde van dit vlak wordt uitgehold en aan de buitenzijde wordt de gewenste vorm gegeven. Op deze basis wordt het boord gebouwd op spanten en met planken. Grotere schepen hadden een boomstam als kiel en werden op de gewone wijze gebouwd met spanten en planken.Jonger typen worden normaal gebouwd. De bugeye is een breed, ondiep schip, scherp voor en achter, met holle hellende voorsteven en rechte, vallende achter steven.

 De voorsteven is versierd met regelingen. latere soorten hebben een rond overhangend achterschip of ook een 'patentstern'. Bij deze laatste is het dek over het achterschip uitgebouwd tot een platform. De kop van het roer zit in een zware houten klos (drake's tail). De romp wordt geheel gedekt op de stuurkuip na. Achter de grote mast is een roef en achter de fokkemast een luik.De tuigage was vroeger een schoenertuig met sterk vallende masten en met een steng aan de grote mast. De korte boegspriet  werd tot een kattenrug aangezet.Jongere schepen hebben twee paalmasten met een bermudazeil en een grote fok. gemiddelde afmetingen: lengte 54 voet; breedte 14 voet; holte 3 voet.De grootste schepen hebben een lengte van 70 tot 80 voet.BUIS.

(Vlaardinger buis.)

Een buis is een vissersvaartuig en koopvaardijschip, eertijds gebruikt voor de handelswaar en de visserij op de Noordzee.
Inzake de visserij wordt de 'buza' van de 10e eeuw af vermeld, later onder meer in Nieuwpoortse toltarieven van 1163.
Het moeten kleine, maar niettemin zeewaardige vaartuigen zijn geweest, aangezien de visserij in 1295 werd beoefend onder de Engelse kust en daar bescherming genoot van Eduard I.
De grotere buis is waarschijnlijk in de 14e eeuw ontstaan toen het haringkaken op zee werd toegepast en een groter laadvermogen nodig bleek. In deze periode nam men voor het eerst maatregelen ter bescherming van de visserij door konvooien. De grotere buis werd sedertdien uitdrukkelijk genoemd. Te Enkhuizen liep de eerste grote buis van stapel in 1416 en daar werd ook het eerste grote haringnet gebreid. Van toen af verdrong de buis de vroegere slabbert. Zij voer tevens als kustvaarder van de koopvaardij. Op het einde van de 15e eeuw had men in Holland en Zeeland ongeveer 250 van deze schepen, in Vlaanderen telde men 125 stuks. De gezamenlijke vloot telde in 1547 ruim 500 van deze schepen. De tweede helft van de 16e eeuw luidde het verval in van de Vlaamse haringvisserij tengevolge van de oorlog met Spanje en de actie van de Watergeuzen, maar de Hollandse-Zeeuwse vloot breidde zich uit.


In de 17e en 18e eeuw verplaatste het centrum van de haringvisserij zich naar Holland, vooral naar Vlaardingen.
Midden 16e eeuw was de buis een schip van 20 tot 30 meter met een draagvermogen tot 70 last, bemand met 18 tot 30 koppen.
Het was een zwaar gebouwd kielschip met gebogen steile voorsteven, platte spiegel en overhangend hek met plat hakkebord. Naast de voorsteven waren open kluizen voor de reep die door middel van een kaapstander op het achterdek werd bediend. In de verschansing waren de geesten waarlangs de netten binnenboord werden gehaald.
De tuigage bestond uit drie masten met een razeil. Eventueel kon op de grote mast een marszeil bijgezet worden. Een kluiverboom was niet voorzien.
Tijdens het vissen konden de grote en de fokkemast worden gestreken. Sommige buizen voerden een bezaanmast met latijnzeil. In de 17e eeuw werd de platte spiegel vervangen door een rondgebouwd achterschip en het platte hek door een staatsie. Tevens werd het schip kleiner: lengte 20 meter; draagvermogen 15 tot 18 last en een bemanning van 12 tot 18 koppen.
Sommige buizen zonder staatsie werden kwee genoemd, evenals een hoeker zonder bun.
In de 16e eeuw was ook reeds de hoekerbuis in de vaart. In de loop van de 18e eeuw werd de oude tuigage vervangen door een hoekertuig. De bezaansmast was echter nog getuigd met een razeil.
De laatste haringbuis verdween uit de vaart in 1886.
Afmetingen: lengte 52 tot 71 voet; breedte 13 voet 6 duim tot 15 voet; holte 7 tot 8 voet. Draagvermogen: 40 last.


BUM.

 
(Perzisch-Arabisch vaartuig uit de 16e eeuw.)


De Bum, bhum, boom, bhoom of dhangi, een Perzisch-Arabisch vaartuig voor de grote vaart.
Heeft de baghla, die er uit is ontstaan, vrijwel verdrongen. De bum is een van de oudste Arabische vaartuigen. In tegenstelling tot de baghla heeft de bum een scherp gevormd voor- en achterschip en geen versiering, behalve schilderwerk op de bovenste boorden.
De schuin geplaatste, rechte voorsteven is bewerkt tot een uit planken opgebouwde boegspriet. De achtersteven staat eveneens schuin. Voor- en achterschip zijn gepiekt.
De bum is geheel gedekt. De stuurinrichting is zeer primitief en geschiedt met touwwerk, bij jongere schepen met een juk op het roer.
De tuigage bestaat uit twee masten en voert een sectiezeil, evenals de bezaansmast die vrijwel recht staat. Aan de grote mast wordt ook een vliegende fok gevoerd.
Afmetingen: lengte 36 tot 110 voet; breedte 18 tot 23 voet; holte 8 tot 12 voet. Tonnenmaat: 60 tot 200 ton. ( Bum wordt officieel geschreven met een streepje boven de U.)


donderdag 20 juli 2017

VAARTUIGEN BEGINNEND MET LETTER 'B'. (DEEL 5)

ZE ZIJN ER IN 

VERSCHILLENDE SOORTEN 

EN MATEN OP HET WATER. (5)BOOT. (HOLLANDSE)

De Hollandse boot een een platboomde van het aak type die in geheel Nederland en eveneens in België voorkwam als bijboot van binnenvaartschepen maar ook als werkboot, veerboot en vissersvaartuig voor de rivieren.
De boot kon ook gezeild worden en werd getuigd met een spriettuig en voorzien van zwaarden en een roer. het vlak liep voor en achter op in een heve. Aan de achterkant was een scheg voor het roer voorzien. De beplanking werd zowel gladboordig als overnaads gelegd. Boven het berghout was een naar binnen vallend boeisel met aan iedere zijde twee roeidollen geplaatst.
het spantwerk bestond om beurten geplaatste liggers en knieën. Van de vier doften was de tweede voorzien van een mastgat en een overloop.
Afmetingen: lengte tot 6 meter; breedte tot 2 meter; holte tot 85 centimeter.


BOODSCHIP.

Een bootschip is een koopvaardijschip, ook gebruikt als walvisvaarder in de tweede helft van de 17e eeuw.
De benaming 'boetscepe' wordt al in de 15e eeuw in geschreven bronnen aangetroffen.
In de 16e eeuw moet een 'boetscepe' een vrij groot zeilschip zijn geweest, waarmee zelfs oceaanreizen konden worden gemaakt.
De bewering dat het bootschip als een variante uit de fluit zou zijn ontwikkeld blijkt onjuist, vermits dit laatste type eerst in 1595 in de vaart kwam.
Bootschepen werden vooral in Nederland gebruikt, maar kwamen ook in Duitsland en Scandinavië voor.


Bootschepen hadden de romp van een galjoot, maar werden opgeboeid als een fluit, echter minder ingehaalde boorden.
Zij hadden een hekbalk en de ronding van de romp liep door tot tegen de achtersteven. Daarboven het brede hakkeboord met ramen.
Bootschepen voor de walvisvaart hadden dwars over het achterschip een zware balk liggen, die buiten de romp uitstak en gebruikt werd als davit voor twee boven elkaar hangende walvissloepen.
Deze waren er met de achtersteven aan opgehangen; de voorsteven hing aan een zware takel die in de grote mars was bevestigd. De schepen waren uitgerust met 6 slopen.
Zij  voeren een driemasttuig met onder- en marszeilen; in de 18e eeuw ook bramzeilen eaan de de fokke- en grote mast, een kruiszeil aan de kruismast, evenals een gaffelzeil in plaats van het gebruikelijke latijnzeil. Stagzeilen werden gevoerd aan de fokke- en groet mast.
Afmetingen: lengte 27 el 9 duim (27 meter); breedte 6 el 9 palm 1 duim.

BOTTER.

De botter is een vissersvaartuig, vooral uit het zuidelijke deel van de toenmalige Zuiderzee, nu IJsselmeer. Viste in het bijzonder met sleepnetten en met kuilnetten (dwars- en kwakkuil, wonderkuil).
De botter heeft zich vermoedelijk ontwikkeld uit de tochtschuit of drijver. het is een snelvarend schip en een van de meest elegante Nederlandse vissersschepen. De botter werd op vele werven rond de Zuiderzee gebouwd; te Monnikendam, Durgerdam, Marken, Spakenburg, Kuinre, Blokzijl, Urk, Muiden en vooral te Huizen.
De botter had een licht V-vormig vlak met een uitspringende kiel, hoekige kimmen en een bol openvallend, gladboordig beplankt boord. De lichtgebogen voorsteven viel vrij sterk naar vore, de rechte achtersteven had een nogal sterke valling. Het voorschip was bol, maar niet vol gebouwd en sterk weggeveegd, evenals het slank gebouwde achterschip.

Boven het berghout was een smal naar binnen hellend boeisel. De botter had een hoge kop die in een zwierige zeeg naar het lage achterschip afdaalde. Hetvoorschip was gedekt tot aan de mast. Daarachter bevindt zich het ruim waarin bij visbotters een grote bun stond.
De tuigage bestond uit een ongestaagde steekmast die getuigd was met een bezaantuig met smal grootzeil en een brede botter- of zeemansfok. De kluiverboom reikte tot tegen de waterlijst nabij de de mast en voerde een kluiver. Soms werd ook nog een 'aap' (bras of ransel) achter het grootzeil bijgezet en op de kwak een breefok aan een ra voor de mast.
Al naar de herkomst hadden de botters verschillende detailmerken. men onderscheidde onder meer: zuidwalbotters (Huizen, Muiden, Spakenburg) die een hogere kop en sterk geveegd achterschip hadden, een groter vrijboord en meer gebogen spanten dan de Marker en Monnikerdammer botter

 Bij de zuidwalbotter ontbrak ook de verdubbeling aan de kopen de voorsteven, de berenklamp.
Urker botters hadden een kleiner vlak en dus meer diepgang. Bij de botters uit Elburg en Harderwijk was de lagere kop en het brede achterschip karakteristiek.
Afmetingen: lengte 46 voet; breedte 14 voet; holte 6 voet. Dit soort schip had minder zeeg en de waterlijst lag achter de mast; bij de gewone botter ervoor. het boeisel verbreedde zich naar voor, bij de andere botters werd het zeer smal.
De laatste vissersbotters waren voorzien van een motor. Evenals de botter wordt de kwak nog slechts als een jacht gebruikt.
In België werden in de 19e eeuw ook botters gebouwd en gebruikt. Zij hadden vooral Baarsrode aan de Schelde als thuishaven eb verzorgden de bevoorrading van de plaatselijke en andere markten met paling die uit Nederland werd aangevoerd. Na de afsluiting van de Zuiderzee, en het ontstaan van het IJsselmeer, werd een aantal botters in Zeeland gebruikt voor de oester- en mosselkweek.
Voor de Noordzee visserij bouwde men een zwaarder schip, de noordzeebotter. Deze had een minder geveegd onderwaterschip, een vollere kop en achterschip. De zeeg lag praktisch horizontaal, zodat het achterschip hoger was. De romp was geheel gedekt. De tuigage was het zelfde als bij de andere botter.
Afmetingen: lengte 60 voet; breedte 17 voet 3 duim; holte 7 voet.

BRAGOZZO.

(Bragozzo, vissersschip van de Adriatische Zee, 1882)

De bragozzo is een Italiaans vissersvaartuig dat thuishoort in Chioggia nabij Venetië en dat in de streek Ancona schiletto genoemd wordt.
het vaartuig heeft een rond voor- en achterschip, een plat vlak zonder kiel en gebogen stevens waarvan de voorsteven naar achteren toe buigt boven het boord.
Het schip heeft weinig diepgang en daarom een vissend roer, dat kan worden opgehaald door middel van een takel die aan de grote mast hangt. De romp is gedekt behalve achter de grote mast waar zich een stuurkuip bevindt. De tuigage bestaat uit een grote mast die bijna midscheeps staat en een naar voren hellende fokkemast die in het voorschip staat. Beide dragen een loggerzeil met boom, het voorste aanzienlijk kleiner dan het achterste. Soms wordt ook een kluiver bijgezet op een boom.


De zeilen van de bragozzo zijn geverfd in helle kleuren en ook de voorsteven is vaak fraai beschilderd.
Afmetingen: lengte 28 tot 46 voet; breedte 7 voet 7 duim; holte 2 voet 7 duim tot 4 voet.

Tegenwoordig worden deze scheepjes weer gebouwd door de Bragozze vereniging die er zeilwedstrijden mee organiseert.                    Zie vervolg: VAARTUIGEN BEGINNEND MET LETTER 'B'. (DEEL 6 SLOT)

woensdag 19 juli 2017

VAARTUIGEN BEGINNEND MET LETTER 'B'. (DEEL 4)

ZE ZIJN ER IN 

VERSCHILLENDE SOORTEN 

EN MATEN OP HET WATER. (4)BIREME.

(Reconstructie van de plaatsing van de roeiers volgens afbeeldingen van oude reliëfs. Griekse schepen uit de 6e en 4e eeuw v. Chr. en een Foenicisch schip van ca. 70 v.Chr.)

Een bireme is een roeischip met aan elke zijde twee lagen riemen
Van Griekse reliëfs uit de 5e en 4e eeuw v.Chr. zijn voorstellingen van dergelijke schepen bekend en aangenomen wordt ook dat het voetstuk van het beroemde beeldhouwwerk 'Nike van Samothrake' uit het Louvre in Parijs de boeg van een bireme voorstelde.
De Foeniciërs voeren eveneens met op deze wijze geroeide oorlogsschepen, die bovendien als ramschepen gebouwd waren.
In latere tijden werden de twee rijen riemen uitgebreid tot drie, vier of soms meer; ook daarvan zijn Griekse en Romeinse voorstellingen en beschrijvingen bekend.
Van de vroegere middeleeuwen tot omstreeks het midden van de 14e eeuw werden oorlogsschepen in de Middellandse Zee op deze wijze geroeid. Daarna verschenen de galeien, waarin de roeiers niet meer boven elkaar, maar naast elkaar op de roeibanken zaten.


BLAZER.

Een blazer is een Nederlands vissersvaartuig dat in de tweede helft van de 19e eeuw is ontwikkeld rond het noorden van de toenmalige Zuiderzee  (nu IJsselmeer) en de Waddeneilanden.
Blazers hoorden vooral thuis in Texel, Terschelling, het noorden van Friesland (Wierum, Paesens, Moddergat). Op het einde van de 19e eeuw werden ze ook voor de visserij gebruikt op de Maasvlakte en de Noordzee, op de Zeeuwse stromen en voor de Vlaamse kust.
Ze deden dienst als vrachtschip, als lichter en als bergingsvaartuig.

De vissers werkten met een beug en met een schrobnet. Blazers werden gebouwd in Makkum, Workum en Hindelopen.
Over de oorsprong van het schip is weinig bekend en de bevindingen stemmen niet met elkaar overeen. Sommigen zien het als een afstammeling van de 17e eeuwse Texelse lichter.
Anderen menen dat de blazer een vergrote en voor de Noordzee aangepaste botter zou zijn.
Dit laatste is echter minder waarschijnlijk aangezien de Noordzeebotter voor dit doel werd ontwikkeld.
De blazer is een zwaar gebouwd kielschip met een plat vlak en hoekige kimmen, een volle zware romp, waarvan het achterschip gepiekt was. De voorsteven was gebogen en vallend, de achtersteven recht en vallend. het boeisel was zeer breed en nog verhoogd met een zetboord.
De romp had weinig zeeg en was gedekt tot voorbij de mast. In het ruim achter de mast was gewoonlijk een bun gebouwd. Sommige blazers hadden achter het ruim ook nog een roef. 
De tuigage bestond uit een zware ongestaagde steekmast met een bezaantuig, bestaande uit een grootzeil, een stagfok en een kluiver die op de kluiverboom voer.
Grote blazers uit Paesens en Moddergat hadden na 1876 een doorlopend dek, waren getuigd met twee masten en tot 56 voet lang. Er bestaan nog enkele blazers die nu als jacht worden gebruikt.
Afmetingen: lengte 45 voet; breedte 13 voet 4 duim; holte 5 voet 6 duim.

BOEIER.

1. In de 16e en 17e eeuw gladboordig kustvaartuig van 40 tot 120 ton.

2. Een rondgebouwd binnenvaartuig, tegenwoordig nog slechts als plezierjacht gebruikt.

ad 1. De 16e eeuwse zeegaande boeier had een lengte/breedte verhouding van 3:1, een breedte/holte verhouding van 2:1. Hij werd ook dikwijls karveel genoemd. Een boeier van 50 last (100 ton) telde een bemanning van 5 à 6 koppen en had de volgende afmetingen: lengte 20 meter; breedte 6,66 meter; holte 3,44 meter. Er was een doorlopend dek en daarboven een overloop met een roef op het achterschip. Het draagvermogen schommelde tussen 24 en 64 last, maar overtrof doorgaans niet de 55 last. De kleinste typen hadden slechts één dek met een roef op het achterschip.
De tuigage bestond uit een mast met een sprietzeil, soms een topzeil.
Grotere boeiers voerden behalve de reeds genoemde zeilen ook nog een razeil of breefok (raboeier).
een topzeil en een blinde aan de boegspriet. Zij waren bewapend met ten hoogste 8 stukken geschut.
De oudste afbeelding van een boeier dateert uit 1548.
In de loop van de 17e eeuw werden zowel door de grote als de kleine boeier zwaarden gevoerd. Dit schip werd, uitgezonderd voor bepaalde routes verdrongen door groter zeilschepen als de fluit.
Het sprietzeil werd toen vervangen door een gaffelzeil en op de boegspriet werd ook een kluiver bijgezet.


 In de 18e eeuw, toen de zeegaande boeier was verdrongen, werd het woord gebruikt om een binnenvaart vaartuig mee aan te duiden, dat zich voor vele doeleinden leende en o.a. veel werd gebruikt voor particulier vervoer, marktscheepje, voor de kerkgang, veevervoer of plezierjacht.

ad 2. Het tegenwoordige boeierjacht  is hieruit ontstaan. Dit wordt als het meest typerende van de traditionele Nederlandse jachttypen beschouwd en o.a. gekenmerkt door de kleine lengte/breedte verhouding van ca 3 op 1, sterk ingebogen boegen, maar de onderste waterlijnen relatief scherp en de spantlijnen in het vlak soms enigszins hol (gepiekte boeier). De kop is vrij laag en lijkt op het achterschip. De zeeg is meestal gering en het boeisel behoudt over de gehele lengte vrijwel de zelfde breedte. 
Boeiers variëren in de lengte van 7 tot 13 meter. Zij hebben een kajuit, voeren een bezaantuig en hebben brede zijzwaarden. Als bouwmateriaal wordt altijd eikenhout gebruikt en het schip is gewoonlijk met snijwerk versierd.


BOEIERAAK.

De boeieraak is een Nederlands platboomd vissersvaartuig dat in de tweede helft van de 19e eeuw in Zeeland gebruikt werd voor de oester- en de mosselkweek en voor het vervoeren van visserijproducten en goederen.
Ze was gebouwd als een klassieke aak en werd geleverd door werven in Zeeland en in Zuid-Holland, onder meer in Lekkerkerk.
Het vlak was plat, maar liep in voor- en achterschip in een heve op tot tegen het boeisel. In tegenstelling met de aak had de boeieraak echter een constructief ingebouwde voorsteven.  Het achterschip was gebouwd met een scheg. De beplanking was gladboordig en het boord viel breed open tot aan het berghout. het boeisel viel licht binnenwaarts, was midscheeps recht maar liep  voor en achter in een knikvorm over.
Het voorschip was gedekt tot aan de mast. Achter de mast volgde het ruim, dar afgesloten werd tot de achterplecht waarin de stuurkuip was aangebracht. Tussen de mast en de achterplecht was het dolboord verlaagd. De tuigage bestond uit een strijkbare mast met bezaantuig.
De zwaarden waren smal voor de vaart op ruw water. het type is omstreeks het midden van de 20e eeuw uitgestorven.
Afmetingen: lengte 11,3 meter; breedte 3,3 meter; holte 1,6 meter.


BOMSCHUIT.

Bomschuit of bom is een Nederlands vissersvaartuig voor de visserij op de Noordzee.
Ze is gegroeid uit de pink die reeds in het begin van de 16e eeuw in de vaart was in Zeeland en Holland en er de haring- en de schrobnetvisserij beoefende. Omstreeks 1720 voerde de 'dubbele strand- of zeeschuit' zoals de pink toen werd genoemd, een bezaantuig met één mast, sommige ook met een druilmast. Aan de grote mast werd behalve het grootzeil ook een ratopzeil gevoerd, evenals een stagfok, en op de kluiverboom een kluiverzeil.
Als een druilmast werd gevoerd, was deze getuigd met een klein gaffelzeil, waarvan de boom op een papagaaistok was uitgehaald. De ouder bomschuiten, met een breder gebouwde romp dan de pink, hadden meer zeeg, een minder log uitzicht en smallere zwaarden.
Reeds in de 17e eeuw en nog omstreeks 1800 sprak men van  Zijde bommen. Zijde werd de kust genoemd van de Maasmond tot Huisduinen. Zij werden gebouwd in Scheveningen, Katwijk, Egmond, Noordwijk en Zandvoort. De lengte/breedte verhouding was 2:1.
Afmetingen: lengte 29 voet; breedte 16 voet; holte 5 voet. Draagvermogen: 14-18 last.

De bom werd gebouwd op een breed vlak van zware naast elkaar liggende planken. De voorsteven was recht met gebogen voet en deze werd vallend op het vlak geplaatst evenals de rechte achtersteven. De dwarsdoorsnede van de romp was U-vormig.
De overnaadse beplanking werd tegen de zijkant van het vlak gezet. Het boord was over de gehele lengte recht en in de boegen boog het in een korte bocht haaks naar de stevens, zodat het schip praktisch een rechthoekig plan had. De romp was geheel gedekt en voorzien van een bun. De brede zwaarden hingen midscheeps. Op het boord van het voorschip stonden de geesten, twee stijlen met een horizontale spil waarover de netten werden gehaald.
Na het opheffen van het kaakverbod in 1857 werden de bommen geleidelijk groter en bereikten een lengte van 49 voet. De tuigage was in grote trekken zoals eerder beschreven. Het ratopzeil was echter vervangen door een gaffeltopzeil, tjik genoemd. Het grootzeil kreeg een langere gaffel en een korte boom. De bom was verder het enige Nederlandse vissersvaartuig dat op kleurige wijze versierd was met schilderwerk, kenmerkend voor de rederij. Bommen waren strandschepen die landden op het strand, ook nog nadat in 1904 de haven van Scheveningen werd geopend. De laatste bom bleef tot 1918 in de vaart.


Bomschuit.
Verklaring van de cijfers:
1.  Tjikkera.
2.  Gaffeltopzeil.
3.  Gaffel.
4.  Steng.
5.  Piekval.
6.  Ton.
7.  Klauwval.
8.  Jachtfokkeval.
9.  Tjikkeschoot.
10. Tjik.
11. Vaste bezaan.
12. Grootzeil.
13. Halstalie.
14. Stagfok.
15. Kluiver.
16. Schoot.
17. Giek.
18. Kluifhout.

Bommen zijn ook gebruikt als koopvaardijschip en als marinevaartuig. Een klein type bom was de garnalenschuit van Zandvoort. Dit schip had een vlakke spiegel en was niet zo rechthoekig gebouwd als de bom, maar meer eivormig. Zij was enkel voor de mast gedekt. Achter de mast bevond zich een ruim, eventueel een bun. Zij voerde slechts één mast met bezaantuig: grootzeil, stagfok en kluiver.
De laatste garnalenschuit van Zandvoort verdween in 1929, te Katwijk in 1940.


De loggerbom was het soort schip dat de plaats van de bom trachtte in te nemen toen bleek dat dit vaartuig geen toekomst meer had. Zij werd in 1899 ontworpen door de Scheveningse scheepsbouwmeester Jan van der Ende.
Dit schip was bijna dubbel zo lang als de bom. het was evenals deze gebouwd met een plat vlak, alhoewel dit smaller was en langsscheeps een ingebouwde kiel had.
Het voorschip was scherp en had een licht vallende steven. het achterschip was gebouwd met een rond overhangend hek. Het grootspant was U-vormig.
Ket kisttuig bestond uit een grote mast met gaffelzeil met boom, een stagfok en een gaffeltopzeil.
Op een kluiverboom werd een kluiver bijgezet. De bezaansmast was getuigd met een gaffelzeil met boom en een gaffeltopzeil. Er werden slechts zes van deze schepen gebouwd. De laatste verdween in 1921 uit de vaart. Afmetingen: lengte 22 meter; breedte 7,15 meter; holte 2,9 meter.


BONS.

De bons is een klein platbodemig visservaartuig, vroeger vooral vissend op ansjovis en haring in de noordoosthoek van de toenmalige Zuiderzee
bij Urk en Vollenhove.
Het vaartuig vertoont veel gelijkenis met de schokker en heet onder meer eveneens de voorover hellende rechte voorstevenbalk met klamp en rol voor de ankertros.
Er komen in ons land nog maar enkele bonsjes voor als pleziervaartuig.

            Zie vervolg:  VAARTUIGEN BEGINNEND MET LETTER 'B'. (DEEL 5)

maandag 17 juli 2017

VAARTUIGEN BEGINNEND MET LETTER 'B'. (DEEL 3)

ZE ZIJN ER IN 

VERSCHILLENDE SOORTEN 

EN MATEN OP HET WATER. (3)BAWLEY.

Een Engels vissersvaartuig voor de vangst van witvis, sprot, wulk en garnalen in de Theems en de Medwaymonding.
Het type schijnt af te stammen van de oude "Peterboot'van de Theems.
De oudere bawleys waren overnaads gebouwd en hadden een bun voor het levend bewaren van de garnalen. De nieuwere typen zijn gladboordig en geheel gedekt. Zij hebben een rechte voorsteven en een vallende achtersteven met kleine spiegel. De romp is stuurlastig gebouwd waardoor het voorschip 3 à 4 voet steekt, het achterschip tot 6 voet.
Oorspronkelijk voerde het een kottertuig met een korte mast en lange steng. het grootzeil was een gaffelzeil zonder boom. Voor de mast werd een stagfok en een kluiver bijgezet terwijl ook een gaffeltopzeil werd gevoerd.
Afmetingen: lengte 22 tot 37 voet; breedte 8 tot 11 voet; holte 3 tot 5 voet.


BEDENI.

De bedini ook badan genoemd is een Arabisch vaartuig dat veel voorkomt in de Golf van Oman en Mahra.
De platte romp heeft vrijwel geen zeeg en is voor en achter scherp. De verticale voorsteven is aan de voorkant hol gesneden.
Aan de vallende achtersteven hangt een smal, vissend roer dat op een ingewikkelde wijze met takels wordt bediend.
het schip heeft geen midden kiel maar twee kimkielen die het droog zetten op een strand vergemakkelijken. Er is geen dek, behalve in voor- en achterschip. Kleinere typen zijn getuigd met één, grotere met twee paalmasten waaraan een sectiezeil.

BERGANTIN.

De bergantin is een klein soort galei die hoofdzakelijk in de Middellandse Zee, maar ook elders gevaren werd door de Portugezen, Spanjaarden, Fransen, Italianen en Turken. 
het type wordt sinds de 13e eeuw herhaaldelijk vermeld in geschriften. men spreekt ook van bagantin, bergantin, in Frankrijk brigantin. Dergelijke schepen werden gebruikt als aviso, begeleidingsvaartuig e.d.
Zij konden gezeild en geroeid worden. gewoonlijk waren zij ingericht mat 8 tot 16 roeibanken per boord voor één roeier per bank en per riem.
Venetiaanse bergantins van omstreeks 1500 waren echter ook voor twee roeiers per bank gebouwd en hadden de volgende afmetingen: lengte 16,89 meter, breedte 3,08 meter; holte 0,89 meter.  De tuigage bestond uit één mast met een latijnzeil, maar 17e eeuwse bergantins hadden twee masten met latijnzeil.
De klassieke bergantin geleek op een een galei, maar was in tegenstelling daarvan gebouwd op een platte spiegel, behalve de Franse typen die in de 17e eeuw ook een rond achterschip hadden.
Verder was niet voorzien van een loopgang tussen de roeiers. Op het achterschip was een hoge verschansing mat een zonnnetent gebouwd. Een boegstuk was op het voorschip opgesteld.


BERMUDAKOTTER.

Een kotter waarbij het gaffelzeil vervangen is door een bermuda- of torenzeil, waarvoor tevens een hogere marconimast gebruikt werd.

BERMUDASLOEP.

(Tuigplan en profiel van de Bermudasloep 'Medicator'uit 1742.)


De Bermudasloep. zo genoemd naar de Bermuda Eilanden, die de meest bekende bouwplaatsen waren. Dergelkijke sloepen waren in de vaart tussen 1600 en het einde van de 19e eeuw. Zij werden veel gebruikt in West-Indië, waar het type aanvankelijk werd ontwikkeld op het eiland Jamaica en als Jamaicasloep bekend stond, maar ook op het Amerikaanse vasteland en in Europa van waaruit de tuigage naar Amerika werd gebracht omstreeks 1700.
Vooral kaapvaart en de smokkelarij werden door deze schepen bedreven, maar ook de handelsvaart, terwijl bij de douane en de marine in gebruik was. Door de grote vraag ontbrak het spoedig aan geschikt hout op Jamaica, waardoor de werven naar Bermuda uitweken en de naam Bermudasloep ontstond. Op het Amerikaanse vasteland was deze sloep het prototype voor de latere schoener, die tenslotte de sloep verdrong. Na 1810 werd de sloep niet meer als oceaanschip gebruikt, maar nog veelvuldig als kustvaarder in verschillende variaties en wel tot op het einde van de 19e eeuw.
De Bermudasloep was tot 65 voet lang en een snelzeilend, diepstekend en sterk stuurlastig schip met volle romp en vrij scherpe uiteinden, gebogen voorsteven, rechte vallende achtersteven en een hakkeboord. Een hoge verschansing was geboord voor 12 tot 14 stukken geschut.
Kenmerkend was de uitgebreide tuigage met een sterk vallende mast, voorzien van een korte steng.
De volgende zeilen werden gevoerd: een zeer groot gaffelzeil met boom, een brede breefok, een marstopzeil, soms een bramzeil, een stagfok, en op een zeer lange boegspriet een kluiver en jager. 
In de 19e eeuw werd de Bermudasloep populair als jacht. De mast werd toen in één stuk opgenomen en zeer dicht naar de voorsteven verplaatst, waarbij de grote valling behouden bleef. Het grootzeil kreeg een korte gaffel en aanvangkelijk bleef een gaffeltopzeil in gebruik.
Zowel de gaffel als het topzeil verdwenen echter weer en het grootzeil werd vervangen door het zo geheten bermudazeil.


BETTE.

(Bette of bateau plat.)

1. Dit vaartuig treft men aan in de maritieme gebieden van Martigues, Bouches di Rhône en Séte (Hérault) Frankrijk, waar met het gebruikt op de kustmeren van Berre en Thau; minder op zee.
Het is een platboomde, open boot met vallende stevens, een scherp voor- en achterschip en rechte naar buiten vallende boorden die met een zetboord kunnen worden verhoogd. het vlak is in de lengterichting sterk gebogen. De mast staat midscheeps en voert een latijnzeil en een fok.
Afmetingen: lengte 5 tot 10 meter; breedte 1,6 tot 3 meter; holte 0,48 tot 0,9 meter. Het vaartuig wordt ook als jacht gebruikt.

2. Een ander type wordt Marie-salope (slons' genoemd en gebruikt als modderpraam. In het casco zijn twee modderbakken gebouwd die aan de onderkant met een schuif geopend kunnen worden. 

BEURTSCHUIT.

Een beurtschuit is een Brabants binnenvaartuig van het schuittype dat tot in het eerste kwart van de 20e eeuw veelvuldig in de vaart was op rivier de Schelde, haar zijrivieren en de Vlaamse kanalen.
De beurtschuit verzorgde beurtvaart met goederen vooral van Antwerpen uit naar Lillo, Doel, Rupelmonde, Temse, Boom, Brussel, Mechelen. Gent, Brugge enz.
Het was een gladboordig, volgebouwd scheepje met zwaar voor- en achterschip.
De steilstaande , lichtgebogen voorsteven eindigde in een scherpe punt zoals bij de otters en ponen. Op het voorschip stond een spil en lag een luikje. Achter de strijkende mast bevonden zich de luiken, gevolgd door een stuurplecht.
De tuigage bestond uit een bezaantuig met grootzeil en stagfok, eventueel een kluiver. De mast stond zeer voorlijk. De zwaarden waren van het matig brede type.
Afmetingen: lengte 14 tot 17 meter; breedte hoogstens 5 meter; holte 1,5 tot 1,8 meter. Tonnenmaat hoogstens 30 ton.

BEZAANSCHUIT.

De bezaanschuit is een zwaar, volgebouwd en gladboordig vissersvaartuig met bezaantuig; in de tweede helft van de 18e eeuw en in de 19e eeuw in gebruik bij vissers van de Zuidhollandse eilanden.
Het had een gebogen. steilstaande voorsteven en een rechte, licht vallende achtersteven.
De romp was geheel gedekt en had een ingebouwde bun om de vis levend te houden.
Op het achterschip stond een kaapstander. De zwaarden waren van middelmatige breedte. variant was de Zwartewaalse gaffelaar met een gaffeltuig en soms met een druilmast.
Bezaanschuiten visten vaak als scholschuit met de kor. De gaffelaar viste wel met de beug.


                     Zie vervolg:  VAARTUIGEN BEGINNEND MET LETTER 'B'. (DEEL 4)