zaterdag 23 juli 2016

AFGIFTETUIG. WAT IS DAT?

HET OVERBRENGEN VAN

PERSONEN, LADING OF 

BRANDSTOF OP ZEE.BIJ EEN DERGELIJKE OPERATIE ONDERSCHEIDEN WE HET WIPPERTROSTUIG EN HET LAADBOOMTUIG.

AFGIFTETUIG.

Het afgiftetuig wordt gebruikt door bevoorradingsschepen van de marine om al varende voorraden af te geven aan de schepen van de gevechtsvloot op volle zee volle kracht varend.
Soms wordt het het afgifte tuig ook gebruikt tussen de schepen van de gevechtsvloot onderling wanneer een kruiser of vliegkampschip olie afgeeft aan een fregat. Ook gebeurd het wel dat er personen overgezet worden.
Het afgiftetuig is ingevoerd in de jaren voor de WO-II toen de bevoorrading op zee voor het eerst op ruimere schaal werd toegepast. Het zijn vooral de V.S. en Groot Brittanië geweest die een grote bijdrage in de ontwikkeling van verschillende tuigen hebben geleverd.
Hierdoor zijn de marines  van de andere NATO-landen dan ook min of meer op de oorspronkelijke Amerikaanse of Engelse tuigen gestandaardiseerd.
In het algemeen voert het afgevende schip het tuig, terwijl het ontvangende schip van overname posities met de nodige bevestigingspunten voor het tuig, werkruimte en eventueel lieren voorzien moet zijn.

In grote lijn zijn er twee methoden voor het afgeven. Bij de ene methode (astern-methode) alleen in gebruik voor het afgeven van vloeibare brandstoffen, laat het afgevende schip een olieslang vieren over de achtersteven.
Het ontvangende schip vaart achter achter het afgevende schip aan, pikt de in het water drijvende olieslang op en bevestigd deze via een geleiderol op het voorschip, waarna de slang wordt aangesloten en het overpompen kan beginnen. Dit gebeurd met een snelheid van enkele honderden tonnen per uur.( Wippertrostuig.)

Bij de andere methode varen het afgevende en ontvangende schip naast elkaar op dezelfde koers en snelheid met het tuig tussen zich in.
Meestal bedraagt de snelheid bij een dergelijke operatie 10 knopen en hebben de schepen een tussenruimte van 20 tot 80 meter afhankelijk van het type tuig en de weersomstandigheden.
De eerste verbinding wordt gemaakt door het overschieten van van een lijn door middel van een lijnschietgeweer.
Er zijn bij deze methode in principe twee typen tuigen. Het ene type, het wippertrostuig, wordt zowel gebruikt voor het afgeven van vloeibare brandstoffen (span-wire rig, jackstay fueling rig), als voor het afgeven van zware of lichte lasten zoals munitie, reservedelen, victualie, personen enz.
Bij dit tuig wordt een draad, de wippertros,  gespannen tussen het afgevende schip waaraan of de olieslang hangt, dan wel de last die van het afgevende schip  naar het ontvangende moet worden getrokken.

(Laadboomtuig.)

Het andere type tuig, het laadboomtuig, wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het afgeven van vloeibare brandstoffen (large derrick rig, close in rig) en in mindere mate en dan nog voornamelijk door Amerikaanse schepen voor het afgeven van lasten (burton rig, house-fall rig); burton rig, waarbij last door ontvangende schip wordt overgehaald, house-fall rig, waarbij last door het afgevende schip wordt overgehaald.
Bij het olieafgeven met dit tuig hangt de olieslang voor het grootste deel aan de laadboom van het afgevende schip. De optredende krachten worden daarmee in hoofdzaak opgenomen door dit schip en dit type tuig is daardoor bij uitstek geschikt voor het afgeven van olie aan kleine schepen i.c. jagers en fregatten.

Om te voorkomen dat bij een kleine verandering van de afstand tussen de beide schepen of de last of de olislang door het water sleurt, dan wel de draad breekt, kan deze laatste niet vastgezet worden, maar moet hij naar behoefte uitgevierd of ingehieuwd kunnen worden. Veelal worden hiertoe zg. constant selftensioning lieren gebruikt, welke zorgen voor een constante spanning in de diverse draden. Mochten door een of andere oorzaak de twee schepen zich plotseling van elkaar verwijderen, dan zorgen sliphaken in de staaldraden en breekstukken in de olieslangen ervoor dat dit zonder grote ongelukken en al te grote schade kan geschieden.Tegenwoordig wordt. in het bijzonder in de V.S, gewerkt aan de ontwikkeling van het zogenaamde FAST-systeem. (Fast Automatic Shuttle Transfer). Met deze methode, die vooral bedoeld is voor het afgeven van projectielen van geleide wapensystemen, is het mogelijk zeer snel te werken terwijl toch de last voortdurend goed onder controle is, waardoor schokken  of stoten worden vermeden.
woensdag 20 juli 2016

ACHTERSCHIP EN STEVEN. HOE, WAT EN WAAR?


DAAR WAAR DE VOORTSTUWING

VAN HET SCHIP PLAATS VINDT.ACHTERSCHIP.

Het achterschip is het deel van het schip achter de grote mast of achter het grootspant.
Achtersteven, hek, of achteruit.

ACHTERSTEVEN. 

De achtersteven is de achterste afsluiting van de stalen plaatvlakken van het onderwatergedeelte van de scheepsromp. De constructie kan zeer verschillend zijn al naar gelang het schip is voorzien van een of meer schroeven voor de voortstuwing. Bovendien is de vorm afhankelijk van het toegepaste type roer of roeren.
De achtersteven moet vooral bij enkelschroefschepen sterk zijn geconstrueerd en is in verreweg de meeste gevallen zodanig dat de achtersteven de vorm van een raam krijgt, zodat men twee stevens heeft, welke voor elkaar op het knielende, drempel of zool staan.
Achterschip met achtersteven, bestaande uit schroefsteven en roersteven voor het Simplex balansroer.


Aan de bovenkant zijn zij verbonden door het boogstuk. De voorste van de stevens is de schroefsteven, de achterste de schroefsteven. Het raam waarin de schroef draait heet het schroefraam. De binnen dit raam liggende ruimte noemt men de schroefkapel. Op halve hoogte is de schroefsteven verbreed rond een buisvormige opening voor de doorlating van de schroefaskoker, waardoor de schroefas naar buiten wordt gevoerd. De verdikking met de opening in de schroefsteven noemt men de knoop.

Op grotere schepen wordt de roersteven voorbij het boogstuk doorgetrokken in de romp en aan een vrangplaat verbonden. De roersteven loopt eveneens door de romp en wordt meestal aan de transomplaat, ook wel stevenwrang, hek of wulfplaat genaamd, verbonden.
Aan de achterkant van de roersteven kunnen op regelmatige afstanden aangegoten of -gesmede ogen worden aangebracht, die vingerlingen heten en die dienen als draaipunten voor het roer.
Als steunpunt voor het roer dient dan het achter de steven uitstekende deel van de kieleinde, dat cilindrisch is uitgeboord en hak of hiel genoemd wordt.
Het hangt van het type roer af of vingerlingen worden aangebracht. Soms zelfs is de roersteven een los gedeelte in de vorm van een roeras waarom het roer draait (simplex-balansroer).
Bij veel moderne scheven ontbreekt de stevenhak. De roersteven is dan een kort sterk draagstuk voor een half-balansroer geworden. Het kieleinde loopt nog tot ongeveer drie spanten voorlijker door en wordt dan aan de platte kiel bevestigd.


Achterschip met Simplex balansroer.
1. Roersteven.
2. Roer. 
3. Stevenhak.

Het is meestal zodanig gevormd dat het zuiver in de platte kiel past. Schroeframen worden gewoonlijk gemaakt van smeedsteel en gietstaal. Zij worden bij grotere schepen dikwijls gegoten daar dit sneller en goedkoper geschiedt. Helaas zijn ze bij reparatie echter niet zo gemakkelijk te herstellen.
Bij bepaalde typen roer worden schroeframen van een afwijkende constructie toegepast. Toepassing van elektrisch lassen heeft ertoe geleid dat zij tegenwoordig meestal worden opgebouwd uit gelaste staalplaat.


Bij dubbelschroef schepen bestaat de achtersteven in de regel uit een eenvoudig doch zwaar gietstalen verbanddeel dat loodrecht op het kieleinde staat waarmee het één geheel vormt. 
Ter weerszijden zijn de huidplaten aangelast. Voor de wijze waarop de voortstuwingsassen bij dubbelschroefschepen door de huid gevoerd worden, asbroek. De gehele rompconstructie bij de achtersteven moet zeer sterk zijn om de grote krachten te kunnen weerstaan die door het roer bij vaartlopend schip hierop worden uitgeoefend.
Soms wordt met de achtersteven het gehele achtergedeelte van het schip bedoeld, waarbij naar de vorm van de contourlijnen onderscheid gemaakt wordt tussen  bijvoorbeeld een kruiserachtersteven en een ovale of elliptische achtersteven.In de oude zeiltijd kende men hoog opgebouwde en rijkversierde achterstevens met galerijen, de spiegel.
Bij kleine houten vaartuigen zoals jachten, loopt de roersteven  door tot het dek. Bij een rechte steven geeft dit tot boven aan toe een goede bevestiging van het roer.
Dit is niet het geval bij gebogen stevens zoals die voorkomen op spitsgatjachten. Deze stevens zijn samengesteld uit aaneengeboute houten balken. het bovenste gedeelte is enigszins vergelijkbaar met het langsscheepse spiegelspant van een stalen achterschip, het hekverband.RUIMTES IN HET ACHTERSCHIP.

ACHTERPIEK.

De achterpiek is het achterste waterdichte compartiment van het schip dat wordt omsloten door de bakboord- en stuurboordscheepswanden, de achtersteven, het achterpiekschot, het topdek van de achterpiek en de transomplaat of hekplaat.
Het topdek is volgens de voorschriften tenminste het eerste waterdichte dek boven de geladen lastlijn van het schip. De achtersteven verbindt de naar elkaar toelopende zijwanden in het achterschip.
Bij enkelschroefschepen gaat de schroefas door de schroefaskoker die zich bevindt tussen de achtersteven en het achterpiekschot.
De achterpiek kan meestal worden gebruikt als een waterballasttank om bij ballast of geringe lading van het schip er voor te zorgen dat de schroef diep genoeg onder water steekt.
In verband daarmee is er een verticaal langsscheeps schot aangebracht in het symmetrievlak. Dit schot is voorzien van gaten en dient tot slingerschot.

ACHTERPIEKTANK.

De achterpiektank is een gedeelte van de achterpiek onder het waterdichte dek.
Deze tank wordt veelal gebruikt als ballast- of zoetwatertank, doch ook enkele maal als droge tank.
Deze achterpiektank is bereikbaar door waterdicht afsluitbare deksels van de mangaten.

ACHTERPIEKSCHOT.

Het achterpiekschot is een waterdicht schot dat de achterpiek van het overige gedeelte van het schip scheidt. het achterpiekschot wordt op korte afstand van de achtersteven geplaatst, in hoofdzaak met het doel een waterdichte ruimte rondom de schroefaskoker te verkrijgen.
Een achterpiekschot is evenals een voorpiekschot op alle stoom- en motorschepen voorgeschreven.zaterdag 16 juli 2016

KAAP. HOE, WAT EN WAAR? (DEEL 4 SLOT)

EEN NAVIGATIE PUNT AAN LAND

VOOR DE SCHEPEN OP ZEE. (4)OVERIGE KAPEN VERVOLG.

KAAP RACE.

Kaap Race ligt op de zuidoostelijke punt van het schiereiland Avalon op het eiland Newfoundland. en de oostelijkste punt van het Amerikaanse landgebied.
In de 16e eeuw verscheen de kaap op kaarten onder de naam Cape Raso. 
De kaap ligt op de grootcirkelroute voor de scheepvaart van Europa naar new York, in een gebied met veel stormweer, mist en ijsbergen. 
Dit vaak slechte weer heeft geresulteerd in een groot aantal scheepswrakken in de buurt van de kaap.

De kliffen zijn bijna verticaal en steken tot ruim 30 meter boven de zeespiegel uit.
Gemiddeld wordt het gebied 158 dagen van het jaar gehuld in mist.
De kaap is voorzien van een vuurtoren met een sterk licht.
De kaap ligt op 46 graden en 30 minuten noorderbreedte en 9 graden en 30 minuten westerlengte.KAAP ROCA.

Kaap Roca ligt op het meest westelijke punt van het vaste land van Europa aan de westkust van Portugal, iets benoorden de monding van de rivier Taag.
Deze 140 meter hoge kaap werd door de Romeinen reeds vermeld onder de naam Promontorium Magnum
Op de kaap staat een vuurtoren, 'Farol do Cabo de Roca' welke in 1772 werd gebouwd en was de eerste Portugese vuurtoren.
De vuurtoren heeft een sterk licht.
De kaap ligt op 38 graden en 35 minuten noorderbreedte en op 9 graden en 30 minuten westerlengte.

KAAP SÃO ROQUE.

Kaap São Roque of Kaap van Saint Roch is een kaap in het noordoostelijke puntje van Brazilië.
De kaap werd voor het eerst bezocht door Europese zeevaarders op de naamdag van de heilige St. Roch 16 augustus 1501.
De kaap is voorzien van een vuurtoren.
De kaap ligt op 5 graden en 40 minuten zuiderbreedte en 35 graden en 35 minuten westerlengte.


KAAP SPARTEL.

Kaap Spartel ligt aan een baai net buiten de stad Tanger in Marokko op een hoogte van 304 meter boven de zeespiegel van de Straat van Gibraltar.
Kaap Spartel is het meest noordwestelijke punt van Afrika.
De kaap is voorzien van een vuurtoren.
De kaap is gelegen op 35 graden en 47 minuten noorderbreedte en 5 graden  en 56 minuten westerlengte.


KAAP TARIFA.

Kaap Tarifa of Punta Marroqui is het zuidelijkste punt van het Iberisch Schiereiland en het Europese continent.
het ligt ten zuiden van de plaats |Tarifa in de Spaanse provincie Cádiz.
De plaats dankt haar naam aan Berberse krijgsheer Tarif ibn Malik die in 710 de islamitische verovering van Spanje door de Omajjaden hier begon.
Het eilandje Tarifa voor de kust is tegenwoordig door een dam met het vasteland verbonden. Van 1930 tot 2001 was er een militaire basis.
Op de kaap staat een vuurtoren. De kaap ligt op 36 graden noorderbreedte en 5 graden en 33 minuten westerlengte. 

KAAP VERDE.

Kaap verde ligt op het Kaapverdische  Schiereiland en is een kaap in Senegal.
Het is de westelijke punt van het vasteland van Afrika, bij Dakar.
De kaap is een rotsachtig uitsteeksel vanuit het zandige vasteland van Senegal. Ooit was het een vulkanische gevormd eiland maar door afzetting van zand door de zeestroming werd het met de kust verbonden. het oorspronkelijke eiland had de vorm van een driehoek met zijdes van 15 km.
Het schiereiland met zijn baai aan de zuidkant vormt een natuurlijke haven.
De kaap werd in 1445 ontdekt door de Portugees Denis Diaz De kaap heeft een vuurtoren met een sterk licht.
De kaap ligt op 14 graden noorderbreedte en 18 graden oosterlengte.
men moet deze kaap niet verwisselen met Kaapverdië oftewel de Kaapverdische eilanden, die naar deze kaap vernoemd zijn en zo'n 560 km westelijker liggen.

KAAP VLAMINGH.

Kaap Vlamingh ligt enige graden benoorden Kaap leeuwin, bij Perth op het Rotnest Eiland.
De kaap is vernoemd naar de Nederlandse ontdekkingsreiziger in dienst van de VOC, Willen de Vlamingh geboren op Oost-Vlieland. 
De Vlamingh ontdekte deze kaap in 1696. Hij was in het begin betrokken bij de walvis vangst in de Noordelijke IJszee.
De kaap ligt op 31 graden en 50 minuten zuiderbreedte en 114 graden en 30 minuten oosterlengte.

KAAP WRATH.

Kaap Wrath is het noordwestelijkste punt van het Britse vasteland. Het is een afgelegen kaap in het noorden van Schotland aan de Atalantische Oceaan.
In het Schots-Gaelische heet de kaap "Am Parbh". 
De naam komt van het Oudnoorse woord voor draaipunt. De Vikingen veranderden hier van koers om terug naar huis te varen.
In 1828 werd de vuurtoren op de kaap gebouwd.
De vuurtoren heeft een sterk licht en ligt op 58 graden en 35 minuten noorderbreedte en 5 graden en 5 minuten westerlengte.Een afbeelding van een Portugese zeekaart uit 1508, waarop een aantal kapen worden vernoemd, onder meer Cabo Debuga, Cabo Biancho, Cabo Verdo en Cabo de Speranza. 

Uiteraard bestaan er veel meer kapen aan de zeekusten dan vermeld in dit artikel, maar niet al deze kapen zijn voorzien van een vuurtoren of zijn van groot belang voor de scheepvaart op zee.

donderdag 14 juli 2016

KAAP. HOE, WAT EN WAAR? (DEEL 3)

EEN NAVIGATIE PUNT AAN LAND

VOOR DE SCHEPEN OP ZEE. (3)OVERIGE KAPEN VERVOLG;

KAAP HATTERAS.

Kaap Hatteras ligt aan de oostkust van de Verenigde Staten van Amerika in Noord Carolina. Het is een laagland gebied gelegen op het eiland Hatteras.
het is een zeegebied met veelvuldig stormweer door dichtbij passerende depressies of orkanen.
Bij Kaap Hatteras loopt de golfstroom in de noordoostelijke of oostnoordoostelijke richting vanuit de kust naar de Atlantische Oceaan en ligt de scheiding tussen het warme golfstroom-water en de koude cold-wall vlak bij de kust, waardoor daar veelvuldig 'rokend water' een lage zeemist voorkomt, dikwijls gepaard met harde wind en een grote temperatuursverandering.
In 1803 werd hier de eerste vuurtoren gebouwd die in 1870 werd vervangen door de huidige 60 meter hoge vuurtoren met een sterk licht. Daar de zee steeds meer land afsloeg van de kaap, is de vuurtoren in 1999 880 meter landinwaarts opgeschoven.
De kaap ligt op 35 graden en 30 minuten noorderbreedte en 76 graden westerlengte.

LAND'S END.

Land's End is het westelijkste punt van de Engelse zuidkust bij de ingang van Het Kanaal.
In het Cornisch; Penn an Wlas of Sen Senan, het einde van het land.
Op Land's End staat een vuurtoren met een krachtig ligt. Het einde van het land ligt op 50 graden en 10 minuten noorderbreedte en 5 graden en 43 minuten westerlengte.

KAAP LEEUWIN.

Kaap Leeuwin is gelegen op het meest zuidwestelijke punt van het Australische vasteland.
De kaap dankt zijn naam aan het Nederlandse schip Leeuwin dat er in 1622 is vergaan bij het in kaart brengen van het gebied. Op oude Nederlandse zeekaarten wordt deze kust door een gebroken lijn aangegeven, waarbij staat 'Landt van de Leeuwin'.
Op de kaap staat een vuurtoren van 39 meter hoogte en steekt door zijn plaatsing 56 meter boven de zeespiegel uit. het licht heeft een bereik van 25 zeemijl.
De eerste steen voor de bouw van de vuurtoren werd op 13 december 1895 gelegd en kwam gereed in 1896.


Het eerste licht van de vuurtoren was van een kerosinelamp met een sterkte van 250.000 candela en werd in 1925 vervangen door een verbeterde en driemaal sterkere versie.
In 1955 kreeg de toren een radiobaken. Tot 1982 werd het licht handmatig bediend en dat jaar werd het draaimechanisme vervangen door een elektrisch systeem.
De huidige halogeenlamp van 1000 watt heeft een lichtsterkte van 1 miljoen candela.
In september werd de gehele installatie geautomatiseerd.
de kaap ligt op 34 graden en 20 minuten zuiderbreedte en 115 graden en 45 minuten oosterlengte.LIZARD POINT.

Lizard Point ligt iets oostelijker dan Land's End.
Het is het zuidelijkste punt van Groot-Brittannië.
Lizard Point is voor veel schepen het startpunt van hun Atlantische Oceaan passage en een berucht gevaar voor de scheepvaart.
Op het hoogst gelegen deel van Lizard Point staat een vuurtoren met een sterk licht.
Lizard Point ligt op 49 graden en 52 minuten noorderbreedte en 5 graden en 15 minuten westerlengte.

KAAP MARIA VAN DIEMEN.

Kaap Maria van Diemen is het meest noordelijkste punt van Nieuw Zeeland en het meest westelijke punt van het Noordereiland.De kaap werd ontdekt door de Nederlandse ontdekkingsreiziger Abel Tasman in 1642.
Hij noemde deze kaap naar de vrouw van zijn opdrachtgever de gouverneur-generaal van Batavia (Jakarta), Anthony van Diemen. Op zijn zelfde reis werd de gouverneur vernoemd na het ontdekken van Diemen's Land (nu Tasmanië).
De kaap is voorzien van een kleine vuurtoren met een sterk licht.
De kaap ligt op 34 graden en 10 minuten zuiderbreedte en 177 graden en 40 minuten oosterlengte.

NOORDKAAP.

De Noordkaap aan de Barentszee wordt beschouwd als het noordelijkste puntje van het Europese continent.
De Noordkaap ligt op het eiland Mageroya wat met een tunnel te bereiken is vanaf het vaste land via de gemeente Nordkapp nabij Hammerfest in Noorwegen.
Het was de Engelse zeevaarder Richard Chancellor die de kaap haar naam gaf in 1553. Hij was op zoek naar een Noordoostelijke Doorvaart, naar Indië.
In 1943 werd hier het slagschip Schanhorst tot zinken gebracht en van de 1934 opvarenden overleefden er maar 39 de ondergang.
De Noordkaap ligt op 71 graden en 20 minuten noorderbreedte en 25 graden en 36 minuten oosterlengte.


NORDKYN.

Nordkyn is het noordelijkste punt van het vasteland van Europa, gelegen in de provincie Finnmark in Noorwegen.
Het is een schiereiland gelegen tussen de Tanafjord en de Laksefjord.
De Nordkyn ligt op 71 graden en 5 minuten noorderbreedte en 28 graden oosterlengte.


                                       
                                        Zie vervolg: KAAP. HOE, WAT EN WAAR? (DEEL 4)woensdag 13 juli 2016

KAAP. HOE, WAT EN WAAR? (DEEL 2)

EEN NAVIGATIE PUNT AAN LAND

VOOR DE SCHEPEN OP ZEE. (2)OVERIGE KAPEN VERVOLG;

DUNCANSBY HEAD.

Duncansby Head ligt op het noordelijkste punt van Groot-Brittannië op de noordkust van Schotland.
De landtong steekt in de Noordzee, de Pentland Firth aan zijn noorden en westen de Moray Firth in het zuiden.
Het punt wordt gemarkeerd door een lage vuurtoren aan de oostzijde met een sterk licht en heeft de naam John-O'-Groats.
De kaap ligt op 58 graden en 40 minuten noorderbreedte en 2 graden en 50 minuten westerlengte.

EUROPA POINT.

Europa Point ligt aan de zuidkust van Spanje tegen de rots van Gibraltar bij de oostelijke ingang van de Straat van Gibraltar.
Bij helder weer is van hieruit de kust van Noord-Afrika te zien, waaronder Ceuta en het Rifgebergte van Marokko.
Op Europa Point staat een vuurtoren met een sterk licht. deze toren werd tussen 1838 en 1841 gebouwd en in 1994 volledig geautomatiseerd.


KAAP FAREWELL.

Kaap Farewell; in het Deens Kap Farvel en in het Groenlands Uummannarsuaq, ligt op het zuidelijkste punt van Groenland.
De kaap werd einde 10e eeuw ontdekt door Erik de Rode.
De kaap speelde een grote rol gedurende de WO-II in de slag om de Atlantische Oceaan.
Veel geallieerde schepen werden hier op hun reis over de Atlantische Oceaan door de Duitse U-boten tot zinken gebracht.
Het was dus letterlijk voor veel zeelieden een vaarwel.
De kaap ligt op 60 graden noorderbreedte en 45 graden westerlengte. Op de kaap staat een vuurtoren met een helder licht.  

KAAP FINISTERRE.

Kaap Finisterre is een lange vooruit stekende heuvel van graniet in de Atlantische Oceaan met een hoogte van 600 meter en een lengte van 3 kilometer, in de provincie Galicië in het noorden van Spanje.
De naam Finisterre is afgeleid van het Latijnse Finis Terrae, het einde van de wereld, oftewel daar waar de wereld ophoudt. Het is de meest bekende kaap van het Iberisch Schiereiland.
De kaap vormt de noordelijke begrenzing van de Costa de la Muerte, (kust des Doods), zo genoemd omdat het een van de verraderlijkste kusten ter wereld is.
Op de kaap staat een vuurtoren van 13 meter hoogte welke werd gebouwd in 1853.
De kaap ligt op 42 graden en 53 minuten noorderbreedte en 9 graden en 16 minuten westerlengte.

KAAP GRIS-NEZ.

Cap Gris-Nez, in het Nederlands Kaap Zwartenes, is een landtong van 50 meter hoogte die Het Kanaal insteekt bij de Franse gemeente Audinghen. Een nes is een landtong. Vanaf de kaap zijn de krijtrotsen van Dover in Engeland zichtbaar. Het is de kortste afstand tussen de Franse en Engelse kust (32,4 km).
De kaap ligt 16 km ten zuidwesten van Cap Blanc-Nez.
Kaap Griz-Nez speelde een belangrijke rol bij de landing van de Canadezen op D-Day in de ochtend van 29 september 1944.Op de kaap staat een hoge vuurtoren met een sterk licht.
De kaap ligt op 50 graden en 52 minuten noorderbreedte en 1 graad en 35 minuten westerlengte.

KAAP BLANC-NEZ.

Cap Blanc-Nez, in het nederlands Kaap Blankenes is een kaap in  Het Kanaal bij de Franse plaats Escalles.
Het Blanc of wit komt van de witte krijtrots.
Op de kaap staat een vuurtoren met helder licht.
KAAP GUARDAFUI EN RAS HAFUN.

Kaap Guardafui, ook bekend als Ras Asir en historisch als Aromata Promontorium is een landtong in het autonome Puntland van Somalië.
Het is met Ras Hafun de oostelijke punten van het vaste land van Afrika, op de grens van de Indische Oceaan en de Golf van Aden.
Ras Hafun ligt ongeveer 100 zeemijl zuidelijker.
Op kaap Guardafui staat een vuurtoren met een sterk licht.
Na de opening van Suezkanaal is deze kaap voor de schepen belangrijk geworden; moeilijk aan te lopen uit de Indische Oceaan door de zware, dikwijls variabele stroom in het zeegebied ten oosten ervan en het slechte zicht gepaard gaande met stormweer gedurende de westmoesson van mei tot september.

In 1904 bouwden de Italianen een vuurtoren, "Franceso Crispi", op de kaap, doch deze werd door de Somali´s verwoest, de wachters werden vermoord, na herstel gebeurde hetzelfde.
De vuurtoren werd verwoest. In 1930 werd er een sterkere uit zware stenen nieuwe vuurtoren opgetrokken in de vorm van een Italiaanse fascistische "Fascio Littorio".
De vuurtoren die nog in gebruik is heeft nog steeds het enorme bijlblad van fascistische symboliek.
De naam Guardafui betekend 'Hoedt U'.
Ras Hafun heeft geen vuurtoren of licht en is gevaarlijk om aan te lopen van het zuiden komend.
Guardafui ligt op 11 graden en 50 minuten noorderbreedte en 51 graden oosterlengte.RAS AL HADD.

Ras al Hadd ligt aan de oostpunt van het Arabisch Schiereiland op de scheiding van de Arabische Zee en de Golf van Oman.
Op de route van de Rode Zee of van Afrika naar de Perzische Golf.
De stranden staan bekend als een broedplaats voor de groene schildpadden.
Ras alk Hadd heeft een vuurtoren en ligt op 22 graden en 30 minuten noorderbreedte en 60 graden oosterlengte.                                      Zie vervolg: KAAP. HOE, WAT EN WAAR? (DEEL 3) 

zondag 10 juli 2016

KAAP. HOE, WAT EN WAAR? (DEEL 1)

EEN NAVIGATIE PUNT AAN LAND 

VOOR DE SCHEPEN OP ZEE. (1)KAAP (1).

Een kaap kan zijn een gestel van balken met daartegen aangebracht een scherm van latten of ribben van verschillende vorm.
Een dergelijke kaap doet dienst als baken op het land voor de scheepvaart.

KAAP (2).

Een kaap is een in zee vooruitstekende landpunt of een voorgebergte.
Sommige kapen worden Hoofd (Head) of Punt (Point, Pointe, Punta) genoemd.
In veel gevallen staat op of bij een kaap een vuurtoren of een lichtopstand als waarschuwing voor de scheepvaart.
Veel kapen hebben bij zeelieden grote bekendheid, omdat zij de voortgang van de reis markeren, dikwijls op betrekkelijk korte afstand gepasseerd worden en soms een fraai gezicht bieden vanuit zee gezien. Ze hebben namen die in de geschiedenis van de zeevaart beschreven staan.

DE MEEST BEKENDE KAPEN UIT MARITIEM OF HISTORISCH OOGPUNT ZIJN:

DE DRIE BEKENDSTE KAPEN:

KAAP AGULHAS.

Deze kaap is gelegen op het zuidelijkste punt van het vasteland van Afrika, 155 zeemijlen zuidoost van Kaap de Goede Hoop, aan de scheiding van de Atlantische en de Indische Oceaan.
De kaap ligt op 34 graden 51 minuten zuiderbreedte , 20 graden oosterlengte.
De naam 'Algulhas' is Portugees voor 'naald', zo genoemd door Portugese navigators, die het "Cabo das Agulhas' noemde. Dit omdat de kompasnaald in deze regio voor grote verwarring zorgde.
Een bronzen plaat aan het einde van kaap geeft de plaats weer, waar de stromingen van de Indische Oceaan en de Atlantische Oceaan met elkaar in botsing komen.
In 1849 werd er op een hoger gelegen punt een vuurtoren gebouwd met een zeer sterk licht.


KAAP DE GOEDE HOOP.

 Kaap de Goede Hoop, in het Zuid-Afrikaans; Kaap die Goei Hoop en in het Engels; Cape of Good Hope is gelegen nabij Kaapstad bij de Valse Baai en bevindt zich op het zuidelijkste punt van het Kaapse Schiereiland.
In maritieme kringen spreekt men over "de Kaap".
De kaap ligt op 34 graden en 45 minuten zuider- breedte en op 18 graden en 20 minuten oosterlengte.
De eerste Europeaan die deze zuidpunt van Afrika rondde, was de Portugees Bartolomeu Dias in 1488. Vanwege ze zware stormen hij daar kreeg te verduren noemde hij deze kaap "Cabo das Tormentas" (Stormkaap).
Het was de Portugese koning Johan II die de naam liet veranderen in "Cabo de Boa Esperança" (Kaap van Goede Hoop), omdat deze ontdekking naar Indië dichterbij bracht.
Andersom was het rondden van de kaap een teken dat men weer halverwege de terugreis was naar de thuishaven.


 De kaap is uitgerust met een vuurtoren met een sterk licht.

KAAP HOORN. 

Kaap Hoorn wordt beschouwd als het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika.
Het is het zuidelijkste punt van een klein eilandje behorend tot een eilanden groep aan de zuidkust van Chili.
De kaap ligt op 56 graden zuiderbreedte en 67 graden westerlengte.
De kaap is geheel kaal en bestaat uit een vuurtoren en een waarnemingspost.
De naam werd gegeven door de Nederlandse ontdekkingsreiziger Willem Corneliszoon Schouten toen hij op 29 januari 1616 deze kaap rondde samen met Jacob le Maire, op zoek naar een scheepvaartroute om de west naar het Verre Oosten. Hij vernoemde deze kaap naar hun thuishaven Hoorn in Noord-Holland.
In 1619 rondden de broers Bartolomé en Gonzalo Garcia de Nodal de kaap en herdoopten deze in opdracht van de Spaanse koning als Cabo San Ildefonso. Tegenwoordig is de Spaanse naam "Cabo de Hornos". Het zuidelijkste punt van het vaste land van Zuid-Amerika is Kaap Froward.

OVERIGE KAPEN. 

KAAP BLANC.


Kaap Blanc is het noordelijkste punt van het vasteland van Afrika. De kaap is gelegen aan de noordkust van Tunesië bij de stad Bizerta aan de westkant van de Golf van Tunis.
De kaap is in feite samengesteld uit twee kapen uitstekend naar het noorden. De White Cap sensu stricto is de meest westelijke en de hoogste kaap met 102 meter. De kaap is 400 meter lang en 50 meter breed. De tweede rots ligt meer naar het oosten.
De kaap ligt op 37 graden en 15 minuten noorderbreedte en 9 graden en 12 minuten oosterlengte. De kaap heeft een vuurtoren met een sterk licht.


KAAP BON.

Kaap Bon is een landtong van Tunesië, ten oosten van de Golf van Tunis en uitstekend in de Straat van Sicilië in de Middellandse Zee.
De kaap ligt iets ten oosten van de vroegere stad Carthago.
Op het schiereiland van Kaap Bon gaven de restanten van Rommel's Afrika Korps zich in 1944 aan de geallieerde strijdkrachten over.
Kaap bon ligt op 37 graden 55 minuten noorderbreedte en op 11 graden oosterlengte.
Op de kaap staat een vuurtoren met een sterk licht.KAAP COD. 

Cape Cod is een schiereiland aan de kust van de Amerikaanse staat Massachusetts en heeft een hoogte van 93 meter.
Het schiereiland is tegenwoordig een eiland geworden door de aanleg van een kanaal wat twee bruggen heeft voor het gemotoriseerde verkeer en de spoorwegen.
Cape Cod betekend zoiets als 'kaap van de kabeljauw' vanwege de rijke visgronden.
De kaap werd in 1602 ontdekt door de Engelse reiziger en kolonist Gasnolo die er de naam aangaf. bekend vooral door de Pilgrim Fathers, die even te westen ervan met de 'Mayflower' landden.
Ligt op de route van de Atlantische Oceaan naar de stad Boston.
Ten westen van Cape Cod loopt in noord-zuid richting het Cape Cod Canal dwars door het schiereiland. Dit verkort de zeeroute tussen Boston en new York
Cape Cod ligt op 42 graden noorderbreedte en 70 graden en 30 minuten westerlengte. De kaap heeft een vuurtoren met een sterk licht.

KAAP COMORIN.

Kaap Comorin heet tegenwoordig Cape Kanyakumari en ligt op de zuidpunt van het Voorindische schiereiland, op de scheiding van de Indische Oceaan, de Arabische Zee en de Golf van Manar in Indiase staat Tamil Nadu.
Kanya= maagd, kumari = meisje.
Op de kaap bestaande uit twee rotseilanden staat het standbeeld van Thiruvalluvar en het monument van Vivekananda.
De kaap ligt op 8 graden noorderbreedte en 77 graden en 30 minuten oosterlengte.


KAAP DELGADO.

Kaap Delgado, in het Portugees Cabo Delgado, is het noordelijkste punt van het land Mozambique.
Het is een kust klif op de grens met Tanzania liggend aan een lage kust, waar de Zuidequatoriale stroom recht op de kust inloopt, zodat navigatie daar met grote zorg moet geschieden.
Het geheel ligt in de boogvormige delta van de rivier Romuva welke uitmond in de Indische oceaan.
 De kaap is uitgerust met een vuurtoren met een vrij zwak licht.
De ligt op 10 graden 30 minuten zuiderbreedte en 40 graden en 40 minuten oosterlengte.

KAAP DONDRA.

Kaap Dondra is gelegen aan het zuidelijkste punt van het eiland Ceylon.
Komende uit de Arabische Zee met bestemming de oostkust van India of de Straat Malakka, moet men deze kaap passeren.
De kaap wordt gesierd door een prachtige hoge witte vuurtoren met een sterk licht.
Kaap Dondra ligt op 5 graden en 55 minuten noorderbreedte en 80 graden en en 50 minuten oosterlengte. 
                                   Zie vervolg; KAAP. HOE, WAT EN WAAR? (DEEL 2)